Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj 2014 - 2020

Hlavný cieľ: zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“.
Špecifické ciele
Posilnenie environmentálneho aspektu rozvoja
 • podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika
 • ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 • podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja
 • posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
 • zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
 • investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
 • posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja
 • podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
 • podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.
 
Koordinácia:
Inštitucionálnym gestorom horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj je Úrad podpredsedu vlády  SR pre investície a informatizáciu. Gestorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. 3567